نمونه نامه اداری ، نامه نگاری

تقدیرنامه،نامه استعفا،قرارداد،دعوت نامه،استشهادیه محلی،نامه درخواست کار،نامه تبریک،

ورود

تبلیغات

خطاهای نگارشی نامه های اداری

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : شنبه 26 بهمن 1392 03:47 ب.ظ
در این بخش بعضی از خطاهای نگارشی یا انشایی نامه های اداری مطرح و توصیه هایی برای پرهیز از آنها ارایه شده است.
دراز نویسی و کلیشه نویسی
مستدعی است نسبت به پرداخت حق الزحمه هایی که مورد تصویب قرار گرفته است دستور مقتضی صادر فرمایید. 
باید از نوشتن کلمات اضافی و عبارتهایی که بیهوده طولانی اند و بار اطلاعاتی خاصی ندارند بپرهیزیم، تعارفها را تا جایی که می شود کوتاه کنیم، و بجای عبارتهای کلیشه ای و کهنه ، تاحد ممکن معادلهای طبیعی تر و مانوس تری به کار ببریم. پس بهتراست بنویسیم:
خواهشمندم دستور فرمایید حق الزحمه های مصوب پرداخت شود.
در جلسه مورخ... صاحبنظران و کارشناسان امر محیط زیست حضور بهم رسانده مجمع عمومی را در جریان فعالیتهای خویش قرار دادند و اطلاع حاصل شد که در این راستا تصمیمات اتخاذ شده مورد تصویب مسئولان محترم واقع شده است که در موقع مقتضی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
توجه کنید نمونه دیگر – که از نامه های اداری استخراج شده است- و معادلهای مناسب تر برای آنها توجه کنید:
همان طور که مسبوقید همان طور که اطلاع دارید/ چنا ن که اگاهید
به مورد مزایده می گذارد/ به مزایده می گذارد
محترما اشعار می دارد /با احترام به اطلاع می رساند
رجاء واثق دارد/ امیدوار است
به ضمیمه ایفاد می گردد /به پیوست ارسال می شود
همکاری شما موجب مزید امتنان است/ از همکاری شما بسیار ممنونم/ متشکرم
متمنی است اقدام لازم را مبذول دارند /خواهشمند است در این باره اقدام شود
تا در این راستا اقدام مقتضی به عمل آید / تا در این باره به نحو مقتضی اقدام شود.
این واحد قادر به تامین وسایل لازم نمی باشد  / این واحد نمی تواند وسایل لازم را تامین کند

حسب ضرورت این دستگاهها را مورد استفاده قرار دهند  /  در صورت لزوم از این دستگاهها استفاده کنند
در مورد خریداری کردن کامپیوتر اتخاذ تصمیم شد/ در مورد خرید کامپیوتر تصمیم گرفته شد.
هنوز از مجوز ساخت برخوردار نیست   / هنوز مجوز ساخت ندارد
بیشترین رقم تولید را به خود اختصاص داده است   /  بیشترین تولید را دارد
در رابطه با نمایندگیهای شرکت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد   /  در مورد نمایندگی های شرکت اجرا گذاشته خواهد شد
حضور بهم رسانیده در رای گیری شرکت نمودند حاضر شدند و رای دادند.

فعلهای نا مناسب

توصیه میگردد قبل از پایان سال به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. ....○
شعبه جدیدی افتتاح نموده و آماده قبول سفارشات می باشد ....○
پیمانکار را قبلا انتخاب کرده و با او قرار داد منعقد ساخته اند ....○
زمین آن موقوفی است و ساختمانش قابل سکونت می باشد. ....○
استفاده از مصدر های "باشیدن"، " نمودن "، " گشتن " ، "گردیدن" و " ساختن " به جای یا برای پرهیز از تکرار مصدر های استن ، کردن ، شدن، روزگاری در زبان نوشتاری رایج شد تا مثلا به نوشته ها وزن و اعتبار ببخشد.
اما امروز چنین فعل هایی-که بندرت در زبان روزمره به کار می روند – نوشته را قالبی می کنند واز صمیمیت آن می کاهد،تا آنجا که در یک نثر متین و امروزی می شود آنها را به عمد در خدمت طنز به کار گرفت
این فعلها البته در معنای اصلی خود بسیار گویا مناسب اند. مثلا بهتر است از "گشتن"به معنای "تغییر وضعیت"یااز حالی به حالی شدن"،از"نمودن"به جای"نشان دادن"یا"به نظر آمدن"،و از "ساختن"به معنای
"درست کردن"استفاده کنیم. پس بهتر است بنویسیم:
...توصیه می شود قبل از پایان سال به دفتر تعاونی مراجعه کنند.
...شعبه جدیدی افتتاح کرده و آماده قبول سفارش است.
...پیمانکار را قبلا"انتخاب کرده و با قرداد بسته اند.
...زمین آن موقوفی و ساختمانش قابل سکونت است
جمله های مرکب
با ارسال سیاهه عملکرد نمایند گیهای شهرستان و صورتجلسه شورای معاونان مبنی بر افزایش سهمیه ها در راستای راهبرد های سال آتی که به نظر مقام محترم وزارت رسیده است همراه با جوابیه ایشان به شرح زیر ایفاد می گردد.

جمله ها بایدتا سر حد امکان کوتاه و مستقل باشند.نباید بی دلیل با استفاده از"واو"عطف،موصول،یا حروف ربط آنها را به هم متصل کنیم.جمله نفس بر علاوه بر آنکه خواندن و درك مطلب را دشوار می کند،گاه خود نویسنده را هم به اشتباه می اندازد،تا جایی که رشته کلام از دستش به در می رودو ممکن است جزمهمی از جمله(مثلا"فعل اصلی)را از قلم بیندازد.نمونه بالا آن قدر آشفته است که مشکل می توان منظور نویسنده را دریافت.
در دیدار ریاست سازمان از واحد باز یابی ضایعات که اخیرا شروع به کار کرده وقرار است تا شهریور ماه امسال به تولید کامل برسد جمعی از کارگران مشکلات خودرا مطرح کردند.
اگر عبارتی چنان طولانی است که خواندن آن دشوار می شود ،باید آن را به چند واحد گفتار تقسیم کنیم . پس بهتر است بنویسیم:
در دیدار رئیس سازمان از واحد باز یابی ،جمعی از کارگران مشکلات خود را مطرح کردند.این واحد اخیرا شروع به کار کرده وقرار است تا شهریور امسال به تولید کامل برسد.
پیرو مذاکرات قبلی به پیوست فهرست اعتبارات مورد نیاز طرحهای ملی برای سال 1371 به تفکیک رشته ها که در شورای پژوهشهای
علمی کشور به تصویب رسیده است ارسال می شود.
در جمله مرکب ،یعنی جمله ای که بیش از یک فعل داشته باشد،یک جمله ساده است که غرض اصلی گوینده را بیان می کند(جمله پایه)و جمله یا جمله های دیگری که برای تکمیل معنای جمله پایه می آیند (جمله پیرو)و معمولا"با حرف ربط به جمله پایه می پیوندند.در این نوع جمله باید فعل اصلی را زودتر بیاوریم (تا تکلیف خواننده زودتر روشن شود)و جمله های پیرو را روشن و کوتاه بیان کنیم . پس بهتر است بنویسیم:
پیرومذاکرات قبلی ،به پیوست فهرست اعتبارات لازم برای طرحهای ملی در سال 1371 ، به تفکیک رشته ها، ارسال می شود. این طرحها در شورای پژوهشهای علمی کشور تصویب شده است.
این برنامه که در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد،بر اساس نتایج گرد همایی روسای مراکز آموزش عالی تنظیم شده است . 
این گردهمایی در آبان ماه سال گذشته در حضور وزرای فرهنگ و آموزش عالی و صنایع برگزار شد تنظیم گردیده است.
باید از معترضه های متعدد یا معترضه اجتناب کنیم . پس بهتر است بنویسیم :
این برنامه که در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد،بر اساس نتایج گرد همایی روسای مراکز آموزش عالی تنظیم شده است. این گردهمایی در آبان ماه سال گذشته با حضور وزیر فرهنگ وآموزش عالی و وزیر صنایع برگزار شده بود.

فعلهای متوالی
کمیته فنی از 11 نفر متخصصدر زمینه حمل و نقل که تعدادی از آنان بازنشسته دولت هستندتشکیل شده است. 
این اقدام به حفظ سرمایه های شرکت که بخشعمده آن را اموال غیر منقول تشکیل می دهد منجر می شود 
باید،تا حد ممکن ،از آوردن دو یا چند فعل پشت سر هم در پایان جمله اجتناب کنیم.چنان که در بخش جملات مرکب هم گفتیم،بهتر است فعل اصلی (فعل جمله پیرو)را در صورت امکان به قبل از "که"موصول منتقل کنیم و جمله مرکب را با فعل جمله پایه به پایان ببریم. پس بهتر است بنویسیم:
کمیته فنی از 11 نفر متخصصدر امور حمل و نقل تشکیل شده است که تعدادی از آنان باز نشسته دولت اند/کمیته فنی متشکل از 11 متخصصدر امور حمل و نقل است که تعدادی از آنان بازنسشته دولت اند.
این اقدام منجربه حفظ سرمایه های شرکت می شود،که بخشعمده آن را اموال غیر منقول تشکیل می دهد.
واژه های هم معنی
با توجه شرایط سخت و دشوار کارگران شرکت در بندر لنگه ... ○
انتشار نشریه وزین ...راتبریک و تهنیت می گوییم. ○
از آنجا که تامین کادر نگهبانی کارخانه بسیار لازم و ضروری می باشد.... ○
باید از آوردن واژه های هم معنی بپرهیزیم تا تاثیر کلام از بین نرود.
پس در هر یک از نمونه های بالا،یکی از دو کلمه"سخت و دشوار"تبریک و تهنیت"،و "لازم و ضروری"زیادی است.


واژه های بیگانه احتراما"در پاسخ به سوال مطروحه جنابعالی معروض می دارد که روابط عمومی سازمان برای گرفتن ویزای آقای..بموقع اقدام  نموده و پاسپورت را هم بموقع به هواپیمایی تحویل داده است و علت نرسیدن ایشان به افتتاحیه نمایشگاه هامبورگ کنسل شدن پرواز شرکت لوفت هانزا در روز چهارشنبه می باشد.


واژه های بیگانه را،اگر معادل مناسب و جا افتاده فارسی دارند ،نباید به کار ببریم.پس بهتر است بنویسیم:
با احترام،در پاسخ به سوال جنابعالی یه اطلاع می رسانم که روابط عمومی سازمان روادید آقای...را بموقع تهیه کرده و گذر نامه را هم به موقع به هواپیمایی تحویل داده است ؛علت دیر رسیدن ایشان به نمایشگاه هامبورگ لغو شدن پرواز روز چهارشنبه هواپیمایی لوفت هانزا بوده است.
ترکیبهای عربی
علیرغم، من جمله ، فی المثل،...
این ترکیبها بهتر است با حروف اضافه فارسی بیایند. پس بهتر است بنویسیم :
به رغمِ ،ازجمله، در مثلَ ( یا برای مثال).

مصدرهای استن و هستن
این کارمندان باداشتن 5 سال سابقه کار هنوز آزمایشی هستند.

برخلاف نظرجنابعالی ، باید بگویم که همکار جدید ما، چنان که باید،بااین امور آشنا ست.
بهتر است تا حد ممکن از صیغه های مختلف  "است" استفاده کنیم و"هست" رابرای تاکید نگه داریم. پس بهتر است بنویسیم :
این کارمندان با داشتن 5 سال سابقه کار هنوز آزمایشی اند.
برخلاف نظر جنابعالی، باید بگویم که همکار جدید ما،چنان که باید،با این امور آشنا هست.

توصیه های دستوری

عبارتهای وصفی
اسناد را جعل کرده مقداری پول از صندوق گرفته و متواری گشتند. ○
لازم است کالاها را بازرسی کرده آنها را تحویل گرفته و به انبار ارسال دارید. ○
به این قبیل عبارتهایی که فعل آنها به جای اینکه به یکی از صیغه های صرفی باشد،به صورت مفعولی می آید وجه وصفی یا عبارت وصفی می گویند.کاربرد این صورت در نثر امروزی درست نیست. بهتر است از صیغه های صرف فعل به طور کامل استفاده کنیم و عبارت وصفی به کار نبریم.
پس بهتراست بنویسیم :
اسناد را جعل کردند،مقداری پول از صندوق گرفتندو متواری شدند.
لازم است کالاها را بازرسی کنید، آنها را تحویل بگیریدو به انبار بفرستید.
استفاده از وجه وصفی در موارد زیر بجاست :
1.زمانی که در جمله در جایگاه صفت بیاید : نامه امضاء شده به دست متقاضی برسد، در این جمله مقصود این است که نامه به صورت امضاشده به دست متقاضی برسد، نه آنکه امضا ی شود و..
2.وقتی که فعل معین صیغه صرفی (ماضی نقلی یا ماضی بعید ) به قرینه حذف شده است: طرحهای پیشنهادی در جلسه بررسی شده ،به تصویب رسیده و به بخشهای مختلف ابلاغ شده است . (توضیح بیشتر در "حذف فعل" آمده به بخشهای مختلف ابلاغ شده است.(توضیح بیشتردر "حذف فعل" آمده است .)
حذف فعل

 مدارك را به دبیرخانه تحویل و رسید در یافت کنید.
دستخط جنابعالی زیارت و خشنودم ساخت. خطایی که در نامه های اداری به کرات دیده می شود، حذف بی رویه فعلها ،بخصوص صیغه های مختلف مصدر های "استن"و"کردن"و "شدن" است .البته حذف فعل اگر به قرینه باشد کاملا مجاز و حتی مطلوب است .
حذف به قرینه یعنی اینکه فعل مشترك چند جمله معطوف به یکدیگر را فقط در جمله آخر بیاوریم.مثلا می توانیم بنویسیم:
نامه را به حسابداری ارسال و پیگیری کنید. یا مثلا در مواردی که چند فعل معطوف به هم ماضی نقلی یا بعید باشد،صورتهای مختلف "است" را میتوانیم فقط یک بار در پایان عبارت بیاوریم و درجاهای دیگر به قرینه حذف کنیم:هزینه ها از محل اعتبار بند 4 پرداخت شده و به ثبت رسیده است.
اما حذف بدون قرینه مجاز نیست و باید از آن به شدت پرهیز کرد.نمی شود گفت مدارك را به دبیرخانه تحویل [کنید]و رسید دریافت کنید یا ،دستخط جنابعالی زیارت [ ساخت]و خشنودم ساخت. پس بهتر است بنویسیم:
مدارك را به دبیرخانه تحویل بدهید و رسید دریافت کنید/یا رسید بگیرید .

دستخط جنابعالی زیارت شد وخشنودم کرد.


تطابق فعلها
در سال 71 تعداد 30 طرح پیشنهاد شده که از این تعداد 5 طرح به تصویب رسیده ونیز در سال یادشده قرارداد تهیه طرح جامع منعقد گردید. در ابتدای سال 72 نیز طرح جامع در دست تهیه بوده اند که فقط یکی از آنها در همان سال به تصویب می رسد.
باید مواظب باشیم افعالی که به هم عطف می کنیم از نظر زمان، شخص،و عدد همپایه باشند. پس باید بنویسیم:
در سال 71 سی طرح پیشنهاد شدکه از این تعداد پنج طرح به تصویب رسیدو نیز در همان سال قرارداد تهیه طرح جامع منعقد شد.در ابتدای سال 72 ، سه طرح جامع در دست تهیه بود که فقط یکی از آنها به تصویب رسید.
آمیختن مصدرهای عربی بافعل فارسی
استعمال کردن دخانیات ممنوع است. ○
خواهشمند است مساعدت و بموقع در جلسه حاضر شوید. ○
" استعما ل"در عربی مصدر است و آوردن آن با مصدر "کردن" فارسی درست نیست. همچنین است مساعدت کردن، تسریع کردن و... اما اگر این کلمات عربی را به عنوان اسم به کار ببریم ، می توانیم آنها را با افعال معین فارسی بیامیزیم و فعل حاصل را صرف کنیم. پس باید بنویسیم:استعمال دخانیات ممنوع است .

خواهشمند است مساعدت کنید و بموقع در جلسه حاضر شوید.


نشانه مفعول بی واسطه
ابتکار شما در انتشار این نشریه می تواند در رشد تحقیقات نقش موثری داشته باشد را تحسین میکنم. ○
پرونده ای که دیروز تنظیم شده بود را فرستادم. ○
ما هم خوشحالیم که برای کارگاهتان مدیر جدیدی را پیدا کرده اید. ○
رادر صورتی که نشانه ی"مفعول صریح" باشد باید هر چه نزدیکتر به مفعول بیاید . بعد از فعل هرگز نباید را آورد. را به نوعی نشانه ی معرفه است.،بعد از اسم نکره (مثلا"ًمدیر جدیدی ")نیازی به آن نیست . پس باید بنویسیم :
ابتکار شما را در انتشار این نشریه ،که می تواند در رشد تحقیقات نقش مو ثری داشته باشد ،تحسین می کنم.
پرونده هایی را که دیروز تنظیم شده بود فرستادم.
ما هم خوشحالیم که برای کارگاهتان مدیر جدیدی پیدا کرده اید.
صفت مو نث متون مختلفه ،قوانین مصوبه،مفاهیم منسوخه،تحصیلات عالیه ،والده ی محترمه ،پرونده ی مختومه،نامه ی شریف ،قرارداد منعقده،سمینار مربوطه ،تلگرام واصله ،بدهی های معوقه،بانوی محترمه ،...
در عربی وقتی موصوف مو نث یا جمع غیر جاندار باشد صًفت آن "تای تانًیث "می گیرد که علامت آن "ه"است .
در فارسی هم با آنکه قاعده تًذکیر و تانًیث نداریم ، متاًسفانه از این قاعده تقلید شده است (والده  محترمه ،مفاهیم منسوخه). این تقلید گاهی حتی از قواعد عربی هم پیروی نمی کند ، یعنی همراه واژه های مفرد و مذکر عربی (قانون مصوبه ،حکم مربوطه )،یاواژه های فارسی (بانوی محترمه ،نامه شًریفه ،پرونده مربوطه )،یا واژه های ماًخوذ از زبانهای بیگانه (تلگرام واصله ،سمینار مربوطه )به کار رفته است. در هر حال ، وجود این نوع ترکیبات در نوشته های فارسی نه تنها ضرورتی ندارد بلکه نوشته را به عریضه های
قدیمی شبیه می کند ،و باید تا جای ممکن از آنها پرهیز کرد. پس خیلی بهتر است بنویسیم :
متون مختلف،قوانین مصوب ،مفاهیم منسوخ،تحصیلات عالی ،والده مًحترم ، پرونده مًختوم،نامه  شریف ، قرارداد منعقد،سمینار مربوط،تلگرام واصل،بدهی معوق ،بانوی محترم،....
البته بعضی از این نوع ترکیبها آن قدر در فارسی جا افتاده اند که تغییر دادن آنها مشکل است و تغییر یافته  آنها شاید همان معنای مورد نظر را نرساند. پسهمچنان می توانیم بنویسیم :
کاغذ باطله ،هیئت تحریریه،هیئت منصفه ،امور خارجه ،اداره نًقلیه ، قوه مًقننه،مکه  معظمه،و.....
صورت مجهول
کاربرد صورت مجهول با استفاده از توسط،به وسیله ،ًو از سوی ،متاًسفانه اخیرابًسیار رواج یافته است:
این گزارش به وسیله دًایره  روابط عمومی تهیه شده است . 

 ابتدا از سوی معاون اداری به حاضران خوشامد گفته شد.
پیمانکار خارجی توسط هیئت مدیره  قبلی انتخاب شده است.
صورت مجهول البته کاربردهای خاص خود را دارد و گاهی حتی نمی توان از آن اجتناب کرد ، مثلاًوقتی که فاعل یا عامل کاری معلوم نباشد یا خودمان عمدا نًخواهیم که معلوم باشد .
اما بسیاری از جمله بندی های مجهولی که در گزارشها و نوشته های خبری و اداری معمول شده است واقعاً غلط یا دست کم نابجاست ، و حتی گاهی خواننده را گرفتار ابهام می کند . مثلاًدر نمونه شًماره  2 در بالا ،معلوم نیست که خود معاون خیر مقدم گفته یا نماینده ای پیام او را به حاضران ابلاغ کرده است. درست این است که تا آنجا که میتوانیم از جمله بندیهای معلوم و صریح استفاده کنیم.پس خیلی بهتر است که بنویسیم :
ابتدا معاون اداری به حاضران خوشامد گفت.پیمانکار خارجی را هیئت مدیره قبلی انتخاب کرده است.
تنوین
ناچارا،ًزباناً،تلگرافا،ًگاهاً،تلفنا،ًجاناً،مالاً،.....
استفاده از تنوین در آخر کلمات فارسی یا فرنگی جایز نیست . باید بنویسیم:
به ناچار (ناگزیر)،زبانی،تلگرافی،گاه،تلفنی،جانی،مالی،....
خوب است همین جا بگوییم که کاربرد واژه ها یی چون "دوما"ً،"سوماً"،"چهارماً" نیز غلط است زیرادوم ،سوم،چهارم...،علاوه بر
اینکه واژه های فارسی اند ،قید هم هستند و نیازی به پسوند قید ساز ندارند.
موصول و حرف ربط
سمیناری که روز گذشته به مناسبت هفته  نیکو کاری از اول تا هشتم شهریور ماه ادامه دارد برگزار شد با سخنرانی نماینده ○
سازمان صلیب سرخ جهانی که حامل پیام رئیس صلیب سرخ بود شروع به کار کرد.
این گونه جملات گاه حتی خود نویسنده را به اشتباه می اندازد و تطابق نهاد و گزاره و فعل و فاعل و مرجع ضمیر و غیره را مختل می کند و سبب می شود که رشته کًلام از دست نویسنده و خواننده به در برود.
باید از آوردن بیش از دو موصول یا حرف ربط بپرهیزیم تا جمله ها آشفته ،نشوند.
گزارش بالا را(مثلاً)می توانیم به صورت زیر بنویسیم:
سمیناری که روز گذشته به مناسبت هفته نًیکو کاری – اول تا هشتم شهریور –برگزار شد با سخنان نماینده  سازمان صلیب سرخ جهانی آغاز به کار کرد،در این سخنرانی پیام رییس این سازمان خوانده شد.
علامت جمع مراجعین ،مسافرین،مهندسین،کتب،مو لفین ،.... 
پیشنهادات،گزارشات،سفارشات،میادین،کارخانجات،سبزیجات،باغات،نمرا،دستورات،امتیازات،....
روحانیون،انقلابیون،......  بیشتر واژه های عربی را می شود با پسوتد های جمع فارسی جمع بست . ازجمع بستن واژه های فارسی و به ویژه واژه های بیگانه
به سیاق جمعهای عربی بپرهیزید ،هر چند شایع باشند . پس بنویسید : مراجعان ،مسافران،مهندسان،کتابها؛مولفان،..... پیشنهادها،گزارشها،سفارشها،میدانها،کارخانه ها،سبزیها،باغها،نمره ها،دستورها،امتیازها،.... روحانیان،انقلابیها،.....
توصیه های نوشتاری
بهتر است همیشه در مواردی که از صحت املای کلمه ای اطمینان نداریم به فرهنگ لغت مراجعه کنیم . در این بخش رایج ترین خطاهای املایی و توصیه هایی در مورد رسم الخط کلمات ارائه شده است.اثنا عشری
املای صحیح این ترکیب به معنای دوازده همین صورت است. پس باید بنویسیم :شیعه اثنا عشر (نه "شیعه اثنی عشری".است
این کلمه را جدا بنویسید مگر در مواردی که کلمه ی قبل از آن به "ا" یا"و" ختم شود که در این صورت الف "است"حذف می شود. پس بنویسید :عبارت است (نه عبارتست")،خوب است (نه "خوبست")،متمنی است (نه "متمنیست ") ، بدیهی است
(نه "بدیهیست" )، نیکوست (نه "نیکو است" )، دانا است (نه "دانا است")الله/اله
این دو کلمه دو تلفظ مختلف و دو املای مختلف دارند.اغلب اوقات دیده می شود که بخصوص در اسم اشخاص الله را سهواً اله می نویسند. پسعبدالله درست است نه ((عبداله)).
این وآن"این" و"آن" جدا از کلمه بعد نوشته می شوند،مگر کلمات اینجا،آنجا،آنچه و آنکه که به همین صورت (پیوسته) نوشته می شوند.پس بنویسید:
آن جناب (نه "آنجناب")،آن مقام،این طور،در این صورت باسمه تعالی
این عبارت به همین صورت درست است نه به صورت "بسمه تعالی" بطیء

املای این دو کلمه به همین صورت است و برخی به غلط آن را "بطئی" می نویسند و در نتیجه بر وزن "قطعی" تلفظ میکنند.در صورتی که به دنبال آن ((ی)) وحده یا نکره بیاید بطیئی نوشته و بر وزن ((لطیفی)) تلفظ می شود:رشد بطیء جمعیت؛تولید رشد
بطیئی داشته است.به این حرف اضافه را باید جدا نوشت مگر در کلمه بجز:به جای آورند(نه "بجای آورند")،به این کار(نه "باین کار")،به ازای (نه "بازای")،به خاطر،به موجب،.......
در مواردی که "به " صفت ساز است باید آن را پیوسته نوشت:بهوش(به معنی هشیار)،بجا(به معنی بموقع و مناسب)،بها این واژه فارسی به معنای "قیمت" است و در پایان همزه ندارد.پس باید نوشت بهای کالا (نه "بهاء کالا ").بهاء کلمه عربی است به معنای " روشنایی " .بی" بی " معمولا جدا از کلمه بعد نوشته می شوند،مگر در مواردی مثل بیخود،بیهوده،بیعار،بیکار،بیزار،بیچاره،بیداد،بیراه،بینوا.پس بنویسید:بی قرار (نه " بیقرار ")،بی گناه،بی سوادر،بی حوصله،.........خلاُ اغلب این کلمه را به غلط "خلا "می نویسند.این کلمه وقتی " ی " میگیرد خلئی نوشته می شود. دوم/سوم این دو واژه فارسی اند و بدون تشدید " و" نوشته و خوانده می شوند.
سو ال اغلب این کلمه را به غلط "سئوال " می نویسند. شی ء
این کلمه را به اشتباه اغلب " شیئی " مینویسند.شیء وقتی " ی" نکره یا وحده می گیرد_مثلاً یک شیء-به این صورت نوشته- شیئی -و بر وزن " خیلی " تلفظ می شود.

صفر(رقم)
به دلیل مشابهت صفر و نقطه در خط فارسی،برای اجتناب از ابهام،بهتر است اعدادی را که به صفر ختم می شوند به صورت حرفی بنویسند.ط/ت
واژه های تالار،تراز (و ترکیبهای آن،همتراز،تراز کردن،.....) تپیدن (و مشتقات آن،تپش،تپنده،.....)،غلتیدن (و مشتقات آن،غلتک،غلتان....)،تاس،تپانچه،تشت واژه های فارسی اند نه عربی،بنابراین بهتر است با حرف " ت" نوشته شوند نه " ط ". همچنین واژه های بلیت (که در اصل روسی است)،اتاق (که در اصل روسی است)،اتاق (که در اصل ترکی است)،اتو (که احتمالا روسی و شاید فارسی است)، باتری (که در اصل فرانسوی است )،باتلاق (که در اصل ترکی است )،چون عربی نیستند،بهتر است با" ت " نوشته شوند نه " ط ".غیر ذلک
این ترکیب عربی به معنای " جز این "و تقریبا به معنی " و غیره "است.املای صحیح آن به همین شکل است و تلفظ آن هم غیر ذلک است (نه " غیره و ذلک " یا " غیر و ذلک ").
کلمات مرکب
کلمات مرکب چون نامبرده،بزرگداشت،نگهدار،مبارکباد و از این قبیل را باید سرهم نوشت و در مواردی که به صورت فعل یا ترکیبصفت و فعل می آیند در دو کلمه نوشته می شوند:بزرگداشت این روز.........
این روز را بزرگ داشت. نماینده  نامبرده به ماُموریت اعزام شد.
در این صورتجلسه از نمایندگان نام برده شده است. که جدا از کلمه قبل نوشته می شود،مگر در بعضی از کلمات مرکب مثل بلکه،اینکه،آنکه. پس بنویسید:وقتی که،(نه " وقتیکه
")،هنگامی که،در صورتی که،به طوری که،.........
لازم الاتّباع این ترکیب یعنی " که پیروی از آن لازم است " و املا و تلفظ آن نیز به همین صورت است:دستور لازم الاتبّاع.     

معتنی به این کلمه یعنی قابل اعتنا،مهم،هنگفت و املای درست آن هم معتنی به است.بعضی به غلط آن را "متنابه " می نویسند و میخوانند.می را جدا از فعل بنویسید تا راحت تر خوانده شود:می شناسیم (نه "میشناسیم ")،می رود،می نویسند،...........

میلیون/میلیارد این کلمه رانبایدبه صورت "ملیون"و"ملیارد"نوشت.
وهله
این کلمه را به اشتباه گاهی "وحله"می نویسند.
"ه"غیرملفوظ
وقتی به کلمات مختوم به ه غیرملفوظ "ی" وحدت یامصدری یانکره اضافه می شود،این کلمات رابایدبه این صورت نوشت:نامه
ای(نه"نامه ئی "یا "نامه یی")،کارخانه ای.
هنگام جمع بستن این کلمات به "ان" یادرشکل مصدری آنها، "ه" پایانی به "گ" تبدیل می شود .پس
بنویسید:نمایندگان(نه"نماینده گان")،سرسپردگی (نه"سرسپرده گی")
کلماتی که به "ه" غیرملفوظ ختم می شوند،درحالت اضافه حتما بًایدهمزه بگیرند.پس بنویسید:
نامۀ مورخ .ِ..(نه"نامه مورخ"...)،برنامۀ اول توسعه(نه "برنامه اول توسعه").
"ه" ملفوظ
وقتی به کلمات مختوم به ه ملفوظ ،مثل فرمانده ،معتنی به،مشابه،"ی" وحدت یا مصدری یانکره اضافه می شوداین کلمات رابایدبه
این صورت نوشت:فرماندهی(نه"فرمانده ای")،معتنی بهی(نه"معتنی به ای")،موجهی(نه"موجه ای")،مشابهی (نه"مشابه ای")
کلمات مختوم به ه ملفوظ در حالت اضافه همزه نمی گیرد:فرمانده کل (نه "فرماندة کل")،بازده تولید(نه"بازدة تولید")،توجهشما(نه"توجۀ شما")همین
جدااز کلمۀ بعدنوشته می شود:همین طور(نه"همینطور")،همان گونه(نه"همانگونه")،...هیچ
جداازکلمۀ بعدنوشته می شود:هیچ کس (نه"هیچکس")،هیچ وقت(نه"هیچوقت")،... واژه هاوترکیبهای نادرستواژه ها و ترکیبهای نادرست
آنچه که
آنچه که در پی می آیدگزارشی است از... ○
آنچه راکه درفهرست مشخصشده بودسفارش دادیم. ○
آنچه یعنی "آن چیزی که"،بنابراین نیاز به یک"کۀ"دیگرندارد.پس بایدبنویسیم:
آنچه درپی می آیدگزارشی است از...
آنچه رادرفهرست مشخص شده بودسفارش دادیم.
استعفا دادن
این کلمه بافعل کردن به کارمی رود ونه دادن.پس به جای آنکه بگوییم"استعفاداد"بایدبگوییم استعفاکرد.
استفاده بردن
کلمۀ استفاده بافعل کردن به کارمی رود ونه بردن.پس به جای "کارکنان اِین اداره ازبیانات جنابعالی استفادة بسیاربردند"بایدنوشت:
کارکنان این اداره ازبیانات جنابعالی بهرة بسیاربردند/بسیاراستفاده کردند.
اقشار
"اقشار"جمع قشرنیست؛جمع قشردرعربی قشوراست.درفارسی بایدبگوییم:قشرها.
اقلاً/اکثراً
درعربی کلمات اقل و اکثرتنوین نمی گیرند.بهتراست به جای "اقلا "ًلااقل یادست کم وبه جای "اکثرا"ًبیشتریاغالبایًااغلب رابه
کاربرد.پس به جای "کارکنان اکثراًازاضافه کاری شانه خالی می کنند"،بایدبنویسیم:
اغلب/بیشترکارکنان ازاضافه کاری شانه خالی می کنند.

بااین وجود

باوجوداین یعنی "بااین همه"،"مع هذا"،ومنظور این است که "بااینکه چنین چیزی هست".ولی "بااین وجود"اصلا چًنین معنایی
نداردواستعمال آن به این معنی ها غلط است.
بازدهی
بازده معادلی است که برای "راندمان"فرانسوی وضع شده است.بعضی به جای این کلمه از کلمه "بازدهی"استفاده می کنند که
درست نیست.پس به جای "بازدهی کارخانه"باید بنویسیم ؛بازده کارخانه.
برعلیه
علیه یعنی "براو"پس "برعلیه" می شود"بربراو"که مسلماً غلط است.پس به جای "برعلیه اواقدام کردند"بایدبنویسیم:
علیه او اقدام کردند.(وچه بهترکه بنویسیم،برضداواقدام کردند.)
پیاده کردن
برای پیاده کردن این طرح نیازبه عده ای کارگر فصلی داریم. ○
هیئت مدیره درنظردارداین برنامه راابتدا درواحدمرکزی پیاده کند. ○
این ترکیب غلط است."طرح"یا"برنامه"برچیزی سوارنیست که ازآن پیاده شود!به جای پیاده کردن می شودازترکیب های درستی
مثل اجراکردن یاعملی کردن استفاده کرد.پس بایدبنویسیم:
برای اجرای (یاعملی کردن)این طرح نیازبه عده ای کارگرفصلی داریم.
هیئت مدیره در نظردارداین برنامه راابتدا درواحدمرکزی اجراکند.
چون...لذا/گرچه...اما
چون بودجه کافی نبود،لذااجرای برنامه به تعویق افتاد. ○
گرچه کارمندمنظمی نیست،اماکارش رابلداست. ○
دراین ترکیبها یکی ازدوکلمه زیادی است."چون"یا"گرچه"به تنهایی در بخش اول بیان علت می کند،پس نیازی به "لذا"یا"اما"در بخش دوم نیست. اگر"چون"و"گرچه"راازبخش اول حذف کنیم،"لذا"و"اما"برجای خود می مانند.پس بایدبنویسیم:
گرچه کارمندمنظمی نیست،کارش رابلداست/کارمندمنظمی نیست،اماکارش رابلداست.
بودجه کافی نبود،لذااجرای برنامه به تعویق افتاد/چون بودجه کافی نبود،اجرای برنامه به تعویق افتاد.
خودکفا
این واحد تولیدی در آینده  نزدیک خودکفاخواهدشد. ○

خودکفایی که در سالهای اخیر ساخته و متداول شده است،ترکیب درستی است اما "خودکفا"مسلماً غلط است و بایدازبه کاربردن
آن پرهیزکرد.به جای این دو اصطلاح می توان خودبسندگی و خودبسنده یابهتر،خودبسایی وخودبسا رابه کاربرد.پس بایدبنویسیم:
این واحد...خودبسنده/خودبساخواهدشد.
داشتن
مروری خواهیم داشت بر فعالیتهای یکسالۀ...
ترکیبهای ناهنجارونادرستی که به تازگی بامصدر"داشتن"ساخته و باب شده است گرته برداری مستقیم اززبانهای بیگانه است؛بایدازترکیبهای چون "گفتگوداشتن"،"نگاهی داشتن"،و"مروری داشتن"وازاین قبیل به شدت پرهیزکرد.پس بایدبنویسیم:

فعالیت های یکساله ی ... را مرورخواهیم کرد .
دایمی
دایم درفارسی صفت یا قیداست ولازم نسیت "ی" صفت ساز به آن بیافزاییم.
پس به جای "نماینده ی دایمی "درست ترآن است که بنویسیم :نماینده ی دایم .
درب
"درب" فارسی نیست.حتی درعربی هم معنی "در" نمی دهد.به این ترتیب "درب" راآهسته ببندید"غلط است.پس "درب"راهیچ وقت نباید به جای دربه کاربرد .
دررابطه با / دراین رابطه
سخنرانی ایشان دررابطه بابهره وری خواهدبود. ·
دررابطه با محاسبه حق الزحمه ی این افرادبایدبگویم که... ·
دراین رابطه به مشارکت بیشتری نیازداریم. ·
بهتراست ازکاربرد این ترکیبهابه جای درباره ی ، درخصوص ،دراین مورد ،ودراین زمینه بپرهیزیم. به جایش می توانیم بنویسیم :سخنرانی ایشان درباره ی بهره وری خواهدبود.
درمورد محاسبه ی حق الزحمه ی این افراد باید بگویم که ....دراین زمینه (یا مورد ) به مشارکت بیشتری نیازداریم.
درراستای
درراستای تقویت بنیه ی مالی شرکت تصمیم گرفته شدکه ... ·
این اقدام درراستای نیل به اهداف مرکز صورت گرفته است . ·کاربرد این ترکیب به جای به منظوریا برای غلط است.باید بنویسیم :
به منظور تقویت بنیه ی مالی شرکت ...این اقدام برای نیل به اهداف مرکز صورت گرفته است .
سن ... سالگی
درعبارت "درسن ... سالگی " که به کرات به کارمی رودبایدیکی از دوکلمه " سن " یا "سالگی"راحذف کرد. پس به جای "درسن 15 سالگی "
. بایدبنویسیم :در 15 سالگی یا درسن 15
فوق الذکر
این ترکیب غلط است چون جزء اول این نوع ترکیبها بایدصفت باشدنه اسم ،به جای آن بایدگفت :مذکور،پیشگفته ،یا حتی سابق الذکر.
گرام
"گرام" غلط است،بایدگفت گرامی .
لازم به ذکر است /لازم به توضیح است
این ترکیب ها غلط است ،چون لازم بودن حرف اضافه "به "نمی گیرد. نمی گوییم:"لازم به صندلی است" . می گوییم : صندلی لازم است .
پس درست این است که بنویسیم : این تذکر لازم است / این توضیح لازم است / گفتنی است /بایدگفت.
مثمرثمر/ مفیدفایده
مثمریعنی "ثمردهنده" ومفید هم یعنی "فایده دار"، بنابراین این نوع ترکیبات "حشوقبیح"است .درست این است که بنویسیم:ثمربخش
/سودبخش/مفید.
معرف حضور
این ترکیب غلط است،باید گفت معروف حضور ،یعنی چیزی یا کسی که معرفی شده وبرای شما آشناست :
اعضای این هیئت معروف حضور (نه معرف حضور)شما هستند.(اصلا"چرا نگوییم با اعضای این هیئت آشناییدیا اعضای این هیئت را میشناسید؟)
ممهور
این کلمه ی جعلی به معنای "مهرشده "به کارمی رود. مهرکلمه ی فارسی است واینجا به تبعیت ازشیوه ی اسم مفعول عربی ساخته شدهاست .باید گفت مهرکرده یا مهرشده یا مهرخورده .

نشانگر / نمایانگر
این دو ترکیب رااخیرا"به معنای "نشان دهنده "به کارمی برند وغلط است.پسوند "گر"به معنای "سازنده "و"کننده "است وهمراه اسم می آید مثل آهنگر،بازیگر،پژوهشگر.دراین معنا بایدهمان نشان دهنده یا مبین رابه کاربرد.
نظرات کاربرد این واژه غلط است ،چون نظردرعربی به "ات"جمع بسته نمی شود.باید بنویسیم :نظرها یا آرا .به همین ترتیب ،"اثرات "،ثمرات"و"خطرات" هم درست نیست .
نقطه نظر
این ترکیب غلط است .بایدبنویسیم :دیدگاه ،نظرگاه ،طرزتلقی.
نوین نوصفت است وبنابراین "ین"نسبت نمی گیرد .همان نو/جدید/تازه برای انتقال معنی کافی است.
همیاری این ترکیب غلط است وبه جای آن بایدهمان یاری راآورد. اگرهم مقصودهمکاری است که خوب ، بایدهمکاری را آورد.
کاربرد نادرست واژه ها و ترکیبها
اعلام / اعلان
علام به معنی " آگاه کردن " و " خبر دادن " است :
لطفا وصول مدارك پیوست را به دبیرخانه اعلام فرمایید .
اعلان به معنی " علنی کردن " و " آشکار کردن " است :
اعلان نتایج این مسابقه , قبل از انتشار در روزنامه , کار درستی نبود .

وبلاگ مکاتبات اداری
:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic