تبلیغات
نمونه نامه اداری ، نامه نگاری - اصطلاحات در قراردادهای عمرانی

نمونه نامه اداری ، نامه نگاری

تقدیرنامه،نامه استعفا،قرارداد،دعوت نامه،استشهادیه محلی،نامه درخواست کار،نامه تبریک،

ورود

تبلیغات

اصطلاحات در قراردادهای عمرانی

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395 03:38 ب.ظ

پیمان Contract ) :

  - مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک است که برای انجام کار یا خدمات بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - توافق مستند قانونی است برای تهیه کالا، اجرای عملیات یا ارائه خدمات.

  - یعنی موافقتنامه پیمان، نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، شرایط عمومی، خواسته‌های کارفرما، جدولها، پیشنهاد (فنی) پیمانکار و هر گونه مدرک دیگری (در صورت وجود) که در متن موافقتنامه پیمان یا در نامه پذیرش درج شده باشد.

  - منظور از پیمان عبارت از تعهداتی است که طرفین قرارداد طبق اسناد و مدارک پیمان، جهت اجرای وظایف، مسئولیتها و تعهدات نسبت به یکدیگر به عهده می‌گیرند و این به مثابه موافقتنامه بین طرفین محسوب می‌شود.

 

  قرارداد : (Contract

  - مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک مشخص شده در موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می‌آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می‌دهد.

 

  موافقتنامه ( : ( Agreement

  سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو طرف برسد.

 

  1- پیمان مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا Engineering and procurement contract (EPC) :

  پیمانی است که در آن مجموعه خدمات طراحی، مهندسی و تأمین مصالح و تجهیزات و نظارت بر نصب و راه‌اندازی توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

 

  2- پیمان تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب Procurement and construction contract (PC) :

  پیمانی است که در آن مجموعه خدمات تأمین، مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

 

  3- پیمان مهندسی، تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب Engineering, procurement and construction contract (PC) :

  یک نوع پیمان طرح و ساخت است که در آن مجموعه خدمات مهندسی و طراحی و تهیه و تأمین تجهیزات و مصالح و عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی، تماماً توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

 

  4 - پیمان کلیدگردان :Turnkey contract

  - پیمان کلیدگردان پیمانی است که پیمانکار مسئولیت طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب و سایر کارها برای تکمیل طرح را به عهده ‌دارد و طرح را در وضعیت عملیات و آماده بهره‌برداری تحویل کارفرما می‌دهد و کارفرما فقط مسئولیت بهره‌برداری را به عهده ‌دارد. و همچنین تأمین موقت منابع مالی نیز به عهده پیمانکار می‌باشد و پس از تکمیل، هزینه‌ها به وی پرداخت می‌شود.

  - یکی از روشهای اجرای طرح و ساخت می‌باشد که پیمانکار تأمین مالی، طراحی و ساخت را برمبنای مشخصات تعیین شده و قیمت مورد توافق انجام می‌دهد. بعد از تکمیل کار و راه‌اندازی، کارفرما تمام هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

 

  5- پیمان با مبلغ ثابت Fixed price contract :

  پیمانی است که مبلغ آن در مناقصه اعلام و یا بر اساس فهرست‌بها تعیین می‌شود.

  یادآوری- در صورت تغییر در شرایط اقتصادی مبلغ نهایی قابل تعدیل است.

 

  6- پیمان با مبلغ مقطوع Firm fixed price contract - fixed price contract :

  پیمانی است که مبلغ آن ثابت بوده و هیچ‌گونه تعدیل قیمت به آن تعلق نمی‌گیرد.

  این نوع پیمان با پیمانکاری منعقد می‌شود که تجربه اجرایی این قبیل کارها را داشته باشد و تمام مسئولیت قیمت متوجه وی می‌باشد و ضمناً بیشترین انگیزه را برای کنترل هزینه‌ها و کارایی بیشتر پیمانکار دارد.

  - پیمانی است که علی‌رغم تغییرات در شرایط اقتصادی مبلغ آن قابل تعدیل نیست.

 

  7- پیمان یک قلم : Lump sum contract

  - پیمان با مبلغ ثابت که بر اساس مناقصه تک قیمتی منعقد شده است.

  - پیمانی است با مبلغ ثابت برای انجام یک طرح و یا کار مشخص، کار یا طرح، با محدوده مشخص و شرایط از پیش تعیین شده و با توافق اولیه انجام می‌شود. مبلغ قرارداد قابل تغییر نمی‌باشد مگر اینکه حجم کار تغییر کند و دو طرف با مبلغ آن به توافق برسند.

 

  8- پیمان متره Measurement contract :

  پیمانی است که در آن، با اندازه‌گیری مقدار کار انجام شده، پس از تکمیل کار، و قیمتگذاری آن براساس فهرست بهای مورد توافق، از مبلغ پیمان اطمینان حاصل می‌شود.

 

  9- پیمان با تعدیل قیمت Contract with adjustment :

  پیمانی است که قیمت یا مبلغ آن با استفاده از فرمول از قبل توافق شده تعدیل می‌شود.

 

  10- پیمان مختلط مقطوع و فهرست بها Firm fixed price and unit price contract :

  پیمانی است که قسمتهایی از آن (که دقیقاً مشخص شده است) به صورت مقطوع و بقیه قسمتها (که هنگام عقد پیمان دقیقاً مشخص نیست) به صورت فهرست‌بها می‌باشد.

 

  11- پیمان طرح و اجرا Design and construct contract :

  پیمانی است که پیمانکار پروژه‌ای را بر اساس اطلاعات ارائه شده به وسیله کارفرما، طراحی و اجرا می‌کند.

 

  12 - پیمان امانی Cost reimbursement contract :

  پیمان بر اساس هزینه‌های انجام شده می‌باشد.

 

  13- پیمان امانی با سقف هزینه :Target cost contract

  پیمان امانی است که در آن سقف هزینه اولیه برآورد می‌شود و پس از خاتمه کار تفاوت بین سقف هزینه و هزینه‌ واقعی بر اساس توافق بین کارفرما و پیمانکار سرشکن می‌شود.

 

  14- پیمان امانی ذی‌نفع : Cost plus contract

  پیمان امانی است که پرداخت به پیمانکار بر اساس هزینه‌های واقعی به علاوه درصدی از هزینه‌ها یا دستمزد انجام می‌شود.

 

  15- پیمان امانی ذی‌نفع با مبلغ ثابت :Cost plus fixed fee contract

  پیمانی است که مبلغ آن بر اساس توافق در بدو قرارداد تعیین و ثابت می‌باشد، این قیمت ثابت با هزینه‌های عملی تغییر نمی‌کند مگر اینکه کارهای مورد پیمان تغییر پیدا کند، این نوع قرارداد برای پیمانکار انگیزه‌ای برای کنترل هزینه‌ها پدید می‌آورد و در غیر این صورت خسارت زیادی را متحمل خواهد شد.

 

  16 - پیمان امانی ذی‌نفع با درصد سود Cost plus a percentage fee contract :

  - قراردادی است که قیمت کار پیمانکار مقطوع نیست، اما معادل درصد تعیین شده (به عنوان سود) علاوه بر هزینه‌های مستند به پیمانکار پرداخت می‌شود.

  - پیمانی است که هزینه‌‌های مستند پیمانکار به علاوه درصدی به عنوان سود به وی پرداخت می‌‌شود.

 

  17- پیمان امانی ذی‌نفع با قیمت ثابت و پاداش Cost plus award fee contract :

  قرارداد بر مبنای پرداخت هزینه‌ها که شامل دو قسمت می‌باشد: 1- قیمت مبنای ثابت اولیه 2- مبلغی به عنوان پاداش، که تمام یا قسمتی از آن در طول کار به پیمانکار پرداخت می‌شود. این پاداش انگیزه‌ای است که پیمانکار در منابع مالی و زمان صرفه‌جویی کند و کیفیت فنی کار را نیز مد نظر قرار دهد و میزان پرداخت پاداش بر مبنای قضاوت و ارزیابی کار پیمانکار از طرف کارفرما بر اساس پیمان تعیین می‌شود.

 

  18- پیمان دستمزدی Labour-only contract :

  پیمانی است که تنها برای تأمین نیروی کار منعقد می‌شود.

 

  19- پیمان مذاکره‌ای (توافق یا قرارداد بدون مناقصه) Negotiated contract :

  - قراردادی که بر اساس بررسی صلاحیت و قدرت اجرایی و سوابق و تجهیزات یک یا چند پیمانکار بدون مناقصه منعقد می‌شود. مبلغ و شرایط پیمان نیز بر اساس مذاکره تعیین می‌شود.

  - پیمانی است که بر اساس شروط مالی و شروط دیگر بین کارفرما و یک پیمانکار واحد مذاکره و توافق شده است.

 

    20- پیمان مناقصه‏ای :Competitive bid contract

  پیمانی است که از طریق مناقصه و دعوت از تمام آنهایی که خواهان و دارای توان انجام آن هستند، برنده مناقصه مشخص و با وی پیمان بسته می‌شود.

 

  21- پیمان مدیریت Management contract :

  پیمانی است که به موجب آن پیمانکار در مرحله طراحی، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کند و پس از عقد پیمان، در کارگاه مسئول برنامه‌ریزی و مدیریت تمام امور و اجرای کامل پیمان می‌با‌شد.

 

  22- اجرای کار به روش پیمان مدیریت Execution using project management contract :

  در این روش اجرای کار از طریق ترک تشریفات مناقصه به یک پیمانکار مدیریت واگذار می‌شود و پیمانکار مدیریت در ازای مدیریت فنی و اجرایی حق‌الزحمه مقطوعی دریافت می‌کند. هزینه اجرای عملیات (به استثنای حق‌الزحمه مدیریت) از وجهی که کارفرما به حساب مشترک واریز می‌کند پرداخت می‌شود (حساب مشترک با امضای نماینده کارفرما و رئیس کارگاه است). حداکثر هزینه اجرای عملیات بر مبنای فهرست‌بهای مربوط و ضرایب آن به اضافه 20 درصد به عنوان صعوبت نیمه کاره بودن آن محاسبه می‌شود. این روش برای کارهایی که از پیمانکار خلع ید شده یا قسمتی از طرح که قبلاً انجام شده است، به کار می‌رود. (موضوع بخشنامه شماره 66900 مورخ 15/11/61 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

 

  23- متمم پیمان Supplementary of contract :

  - پیمانی است مستقل که در ادامه کار پیمان قبلی به منظور تکمیل آن منعقد می‌شود.

  - متمم پیمان، پیمانی است که در ادامه پیمان قبلی برای ادامه کار مشابه منعقد می‌شود.

 

  24- پیمان دست دوم Sub contract :

  پیمانی است که به منظور انجام قسمتی از کار یا بخشی از خدمات توسط شخص ثالثی با پیمانکار اصلی بسته می‌شود.

 

  25- قرارداد اندازه‌گیری مجدد Remeasurement contract :

  پیمانی است که برای انجام کار بر اساس حجم عملیات و واحد بهای مربوط تنظیم شده است و پرداخت بر مبنای مقادیر اقلام کار انجام شده و قیمت واحد آنها صورت می‌گیرد.

 

  26 - پیمان مذاکره‌ای (توافق یا قرارداد بدون مناقصه) :Negotiated contract

  - قراردادی که بر اساس بررسی صلاحیت و قدرت اجرایی و سوابق و تجهیزات یک یا چند پیمانکار بدون مناقصه منعقد می‌شود. مبلغ و شرایط پیمان نیز بر اساس مذاکره تعیین می‌شود.

  - پیمانی است که بر اساس شروط مالی و شروط دیگر بین کارفرما و یک پیمانکار

  

  27- قرارداد همسان Standard form contract - model form contract :

  قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمه مصوب داشته باشد.

 

  28 - قرارداد ناهمسان Customized contract :

  قرارداد ناهمسان قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات یا حق‌الزحمه مصوب نداشته باشد و یا هر یک از مدارک مصوب یاد شده در آنها قابل استفاده نباشد.

 

  29 - قرارداد پژوهشی Research contract :

  قراردادی است که برای انجام دادن خدمات یا کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد

 

  30 - قرارداد همکاری Cooperation contract :

  قرارداد همکاری عبارت است از توافقی که بین دو یا چند شرکت مشاور یا پیمانکار برای انجام یک طرح مشخص یا یک کار به عمل می‌آید. در این توافق، حدود وظایف و مسئولیت هر کدام از شرکتها مشخص شده است.

 

  31 - قرارداد کار :

  قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

  تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2 - در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

 

  32 - موافقتنامه لیسانس License agreement :

  عبارت است از یک قرارداد که به وسیله آن صاحب لیسانس حق استفاده قانونی از لیسانس را به دیگری می‌دهد.

دوشنبه 7 مرداد 1398 01:48 ق.ظ

Kudos. I enjoy it!
are canadian online pharmacies safe is trust pharmacy in canada legitimate is trust pharmacy in canada legitimate canadianpharmacyusa24h is it legal canadian medications list canadian rx canadian discount pharmacies in ocala fl canada vagra canadian pharcharmy online canadian online pharmacy
دوشنبه 3 تیر 1398 05:41 ق.ظ

Truly many of helpful data!
non 5 mg cialis generici cialis 5 mg funziona cialis savings card look here cialis order on line cialis 10 doctissimo cialis usa cost cialis usa cost i recommend cialis generico pastillas cialis y alcoho cialis 10mg prix pharmaci
یکشنبه 2 تیر 1398 01:41 ب.ظ

Valuable material. Many thanks.
where to buy cialis in ontario cialis bula cialis 20mg cialis price thailand only now cialis for sale in us tadalafil 10 mg cialis mit grapefruitsaft click here cialis daily uk when will generic cialis be available link for you cialis price
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:48 ب.ظ

Amazing a lot of terrific facts.
buy cheap cialis in uk no prescription cialis cheap side effects of cialis only now cialis 20 mg weblink price cialis cialis in sconto cialis sale online recommended site cialis kanada low cost cialis 20mg cialis great britain
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:00 ق.ظ

Fantastic material. With thanks.
cialis patentablauf in deutschland cialis professional from usa tadalafil 20 mg prescription doctor cialis cialis super kamagra brand cialis nl preis cialis 20mg schweiz cialis generico in farmacia i recommend cialis generico cialis dosage amounts
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:44 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
tadalafil generic if a woman takes a mans cialis cialis online holland cialis 200 dollar savings card online cialis cialis ahumada cialis kaufen we use it 50 mg cialis dose cialis generique 5 mg buy generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:21 ب.ظ

Useful stuff. Thank you.
deutschland cialis online cialis pills boards miglior cialis generico cialis taglich generic cialis pill online cialis 20mg prix en pharmacie cialis purchasing cialis generika cialis daily reviews viagra vs cialis vs levitra
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:51 ق.ظ

You actually stated that wonderfully.
online cialis buying brand cialis online overnight cialis tadalafil we use it 50 mg cialis dose cialis patent expiration generic cialis in vietnam cialis en 24 hora generic cialis with dapoxetine cialis coupon generic cialis pill online
شنبه 25 خرداد 1398 11:56 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of material!

cialis online the best site cialis tablets order a sample of cialis generic cialis with dapoxetine we choice cialis uk we like it cialis soft gel canadian discount cialis chinese cialis 50 mg generic cialis at walmart cialis et insomni
جمعه 24 خرداد 1398 09:44 ب.ظ

Thank you. Ample forum posts.

cialis generique cialis 5 effetti collaterali generic cialis review uk cialis super acti cialis online only here cialis pills female cialis no prescription buy cialis sample pack callus cialis side effects dangers
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:17 ق.ظ

This is nicely expressed! !
buy cialis buying cialis in colombia online cialis generic cialis tadalafil low dose cialis blood pressure cialis for sale cialis ahumada prices on cialis 10 mg cialis generico online generic for cialis
جمعه 17 خرداد 1398 05:30 ب.ظ

You revealed it really well.
acheter cialis kamagra cialis price in bangalore calis we choice free trial of cialis cialis savings card cialis bula cialis for sale in europa viagra or cialis side effects of cialis cialis usa cost
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:13 ب.ظ

You reported this exceptionally well!
canadian medications online canadian pharmacies that are legit online pharmacy canada canadian drugs canadianpharmacyusa24h is it legal no 1 canadian pharcharmy online candida viagra canadian rx world pharmacy online pharmacies india canada drugs
سه شنبه 21 اسفند 1397 01:27 ب.ظ
games
سه شنبه 21 اسفند 1397 11:09 ق.ظ
games
سه شنبه 21 اسفند 1397 11:03 ق.ظ
games
دوشنبه 20 اسفند 1397 11:07 ق.ظ
cccccccccccccc
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:43 ب.ظ

Regards, I value it.
cialis prices viagra cialis levitra cialis generic tadalafil buy cialis alternative prezzo di cialis in bulgaria cialis authentique suisse viagra or cialis are there generic cialis purchase once a day cialis sublingual cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:14 ق.ظ

Regards, An abundance of forum posts.

cialis generico milano cialis cuantos mg hay buy generic cialis we choice cialis pfizer india cialis professional yohimbe cheap cialis cialis 30 day sample when can i take another cialis cialis tadalafil online cialis cipla best buy
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis coupons printable price cialis best cialis venta a domicilio prix de cialis no prescription cialis cheap tadalafil tablets precios de cialis generico cialis generika venta de cialis canada generico cialis mexico
سه شنبه 13 آذر 1397 12:17 ب.ظ

Thanks! Plenty of tips.

cialis 20mg preis cf venta cialis en espaa we choice cialis pfizer india cialis for sale in europa cialis prezzo di mercato precios de cialis generico acquisto online cialis cialis super acti dose size of cialis cialis 5 effetti collaterali
سه شنبه 13 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Beneficial facts. Cheers.
generic cialis with dapoxetine cialis y deporte cialis tablets for sale prices on cialis 10 mg cialis generico online cialis 20mg prix en pharmacie where cheapest cialis cialis mit grapefruitsaft legalidad de comprar cialis prezzo cialis a buon mercato
دوشنبه 12 آذر 1397 11:45 ق.ظ

You expressed this exceptionally well.
purchasing cialis on the internet cialis purchasing cialis authentique suisse dose size of cialis cialis 10 doctissimo achat cialis en europe acquisto online cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis professional from usa generic cialis in vietnam
یکشنبه 11 آذر 1397 11:12 ق.ظ

You made your point!
cialis sicuro in linea cialis prezzo in linea basso cialis patentablauf in deutschland buy cialis online nz click here to buy cialis cialis usa cost cost of cialis per pill we like it cialis price buy cheap cialis in uk we choice cialis pfizer india
شنبه 10 آذر 1397 11:06 ق.ظ

You made your point quite clearly!.
cialis 20 mg cialis daily cialis efficacit cialis kaufen wo sialis india cialis 100mg cost tadalafil tablets cialis official site can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg buy
جمعه 9 آذر 1397 11:49 ب.ظ

Really plenty of good information!
female cialis no prescription we like it cialis soft gel cialis sans ordonnance cialis soft tabs for sale cialis kaufen click now cialis from canada cialis coupons how does cialis work cialis for sale cialis 5 mg buy
جمعه 9 آذر 1397 12:12 ب.ظ

You revealed it superbly!
cialis tadalafil click here cialis daily uk cialis manufacturer coupon wow look it cialis mexico cialis dosage amounts tadalafil generic cialis italia gratis low cost cialis 20mg cialis vs viagra cialis for sale
جمعه 9 آذر 1397 12:45 ق.ظ

Whoa all kinds of valuable material.
cialis name brand cheap cialis 10 doctissimo cialis savings card cialis en mexico precio acheter cialis kamagra buy cialis online dosagem ideal cialis dosagem ideal cialis generic cialis at the pharmacy cialis diario compra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ