تبلیغات
نمونه نامه اداری ، نامه نگاری - مطالب ابر استشهادیه

نمونه نامه اداری ، نامه نگاری

تقدیرنامه،نامه استعفا،قرارداد،دعوت نامه،استشهادیه محلی،نامه درخواست کار،نامه تبریک،

ورود

تبلیغات

استشهاد تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : دوشنبه 7 اسفند 1396 11:01 ق.ظ

استشهادمحلی
بدینوسیله  ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……….. از توابع              بخش ……….. شهرستان ……………… استشهاد و استعلام می گردد در خصوص اینکه اطلاع دارند  شناسنامه با              مشخصات ذیل :
نام و نام خانوادگی :  ……….    فرزند ……..   شناسنامه شماره …………..   صادره ازحوزه …………  تاریخ تولد ………….  متعلق به اینجانب صاحب یک قطعه عکس ذیل که ظهرنویسی شده و ممهور به مهر شورای اسلامی روستا نیز گردیده می باشد  و بنده  ایرانی الاصل می باشم و با توجه به عدم آگاهی و فقر موفق به الصاق عکس آن نگردیده ام  .
از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــر  و   احترام
…………..
گـــــواهان :
اینجانب  ……………………………………….  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب  …………………………………….    صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب ……………………………………    صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
………..
رئیس شورای اسلامی روستای……………

نمونه استشهاد محلی برای تعویض شناسنامه

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 09:25 ق.ظ
استشهادمحلی
         ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای.............. از توابع بخش.......... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ......................  فرزند ................... دارنده شناسنامه شماره ..................    صادره از  ...........................  تاریخ تولد ........................ به علت بیسوادی و فقر موفق به تعویض شناسنامه نگردیده ام .                                                                    از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال در ذیل  ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
 
گـــــواهان :
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
..................
رئیس شورای اسلامی روستای .................
:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ